Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.26/8841
Título: A problemática das medianeiras : rehabilitación urbana no entorno da Colexiata da Peregrina
Autor: Pérez Boga, Roberto
Orientador: Florentino, Rui
Alcindor Huelva, Monica
Palavras-chave: Reabilitação urbana
Colexiata da Peregrina (Pontevedra)
Paisagem urbana
Data de Defesa: 5-Mai-2015
Resumo: A preocupación polas rupturas que as medianeiras provocan na paisaxe urbana é o punto de partida sobre a que se fundamenta a presente disertación. Estas rupturas urbanas, que nalgúns dos casos están tan arraigadas na sociedade que case se poden considerar como algo normal, comezan a ser consideras como un problema urbano polo seu impacto na imaxe na cidade, en moitos casos de difícil ou complicada solución. Neste traballo procurase investigar as causas para a aparición de medianeiras no ámbito do modelo clásico de urbanización compacta e como distintas cidades españolas procuran resolven esta problemática, integrando esas rupturas urbanas na paisaxe (escena) urbana. O obxectivo último é presentar unha posible resposta para o caso concreto do entorno inmediato da "Colexiata da Peregrina", en Pontevedra, volvendo a ofrecerlle o protagonismo perdido na década dos 60, coa construción das medianeiras dos edificios que teñen a súa fachada a rúa Daniel de la Sota. Para levar a cabo a investigación realizase un estudo multi-casos, escollendo catro cidades españolas, onde se analizan exemplos de medianeiras e da sua integración na paisaxe urbana, dende casos puntuais ata actuacións a nivel global de toda a cidade. Empregase como criterio de selección unha análise cualitativa tendo como instrumentos a análise documental, a fotografía, a observación e o levantamento arquitectónico no local. Desta análise das medianeiras e das rupturas urbanas que estas provocan na paisaxe urbana extráense unha serie de conclusións, revelando que na maioría dos casos estas rupturas urbanas poden solucionarse, ou mellor dito minimizarse, cunha normativa específica; pero nalgúns casos singulares, como o entorno da Colexiata da Peregrina, e preciso a realización de rehabilitación da imaxe da cidade, por medio de proxectos de arquitectura, que resolvan esa problemática. De igual modo, entendese que se debería evitar a aparición de novas medianeiras consolidadas na cidade, actuando progresivamente sobre as medianeiras existentes, que constitúen xa un problema urbano. Despois da realización desta investigación sobre a problemática das medianeiras, decídese abordar o caso concreto do entorno da Colexiata da Peregrina no centro de Pontevedra, para o que se propón un proxecto de rehabilitación urbana, no interior dunha mazá, tentando resolver o problema das medianeiras creadas coas traseiras dos edificios construídos nos anos 60. O proxecto reflexa a imaxe dun "órgano de luz" realizado con elementos verticais e que serve como telón de fondo para a Colexiata.
Abstract: A preocupação com as ruturas que as paredes das empenas provocam na paisagem urbana é o ponto de partida para a presente dissertação. Estas ruturas urbanas, que nalguns casos estão tão banalizadas que quase se podem considerar como algo de normal, começaram no entanto a constituir um problema pelo seu impacte na imagem da cidade, em muitas situações de difícil ou complicada resolução. Neste trabalho procura-se investigar as causas para o aparecimento das empenas no âmbito do modelo clássico de urbanização compacta e como em diferentes cidades espanholas procuram resolver esta problemática, integrando essas ruturas urbanas na paisagem (cena) urbana. O objetivo último é apresentar uma possível resposta para o caso concreto da envolvente imediata da “Colexiata da Peregrina”, em Pontevedra, voltando a oferecer-lhe o protagonismo perdido na década de 60, após a construção das empenas dos edifícios da rua Daniel de la Sota. Para desenvolver a investigação realiza-se um estudo multi-casos escolhendo quatro cidades espanholas, onde se analisam exemplos de empenas e da sua integração na paisagem urbana, desde casos pontuais até atuações a nível global de toda a cidade. Utiliza-se como critério de seleção uma análise qualitativa, tendo como instrumentos a análise documental, a fotografia, a observação e o levantamento arquitetónico no local. Desta análise das empenas e das ruturas que provocam na paisagem urbana extraemse uma série de conclusões, revelando que na maioria dos casos os problemas podem resolver-se, ou melhor dito minimizar-se, com uma normativa específica; mas nalguns casos singulares, como na envolvente da Igreja da Peregrina, é preciso a realização de atuações pontuais, através de projetos de reabilitação da imagem urbana. De igual modo, entende-se que se deve evitar o aparecimento de novas empenas consolidadas na cidade, atuando progressivamente sobre as empenas existentes, que constituem já um problema urbano. Depois da realização desta investigação sobre a problemática das empenas, decide-se abordar o caso concreto da “Colexiata” da Peregrina no centro de Pontevedra, para o que se propõe um projeto de reabilitação urbana, no interior de um quarteirão, visando resolver o problema das empenas criadas com as traseiras dos edifícios dos anos 60. O projeto reflete a imagem de um "órgão de luz", realizado com elementos verticais que servem de cenário de fundo para a Igreja.
URI: http://hdl.handle.net/10400.26/8841
Designação: Mestrado Integrado em Arquitectura e Urbanismo
Aparece nas colecções:ESG - MIAU - Dissertação de Mestrado

Ficheiros deste registo:
Ficheiro Descrição TamanhoFormato 
roberto_perez_boga_dissertacao_vol.1.pdfDocumento principal49,34 MBAdobe PDFVer/Abrir
roberto_perez_boga_dissertacao_vol.2.pdfDocumento principal24,11 MBAdobe PDFVer/Abrir
roberto_perez_boga_dissertacao_vol.3.pdfDocumento principal12,03 MBAdobe PDFVer/Abrir


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote Degois 

Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.